EPIGON 3V Korlátolt Felelősségű Társaság

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek, az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének megnevezése, elérhetősége

A jelen tájékoztató (“Tájékoztató”) az EPIGON 3V KFT. által kezelt, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő neve:EPIGON 3V Kft.
Székhelye:234 Tát, Törökvész u. 9.
Levelezési címe:2534 Tát, Pf. 25.
Cégjegyzékszám:Cg. 11-09-009412
Telefon:+36/20/3460342
Weboldal:https://www.ajtokiraly.hu
Email:info@ajtokiraly.hu
Képviselő:Varga-Lukács Andrea
Adatvédelmi tisztviselő:Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Tárhelyszolgáltatónak harmadik felet veszünk igénybe, hogy korlátozott vagy kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsanak.

Szolgáltató:Tárhely EU Kft.
Székhely:1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzék:01 09 909968
Elérhetőség:support@tarhely.eu
+36 1 789 2789

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná https://www.ajtokiraly.hu weboldalt, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba az EPIGON 3V KFT.-vel a fenti elérhetőségek valamelyikén.

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az EPIGON 3V KFT. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.ajtokiraly.hi weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.

3. A személyes adatok védelme, a kezelt adatok köre és adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja

Az EPIGON 3V KFT. az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

Az EPIGON 3V KFT. jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatások, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a természetes személy vásárlók és a szolgáltatás nyújtása során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait:

 • Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR),  valamint
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201.. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • Egyéb vonatkozó jogszabályok
 • A vásárlóval kötött egyéb szerződések rendelkezései alapján

kezelni és a szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni továbbá az abba foglalt személyes adatokat kezelni.

Az EPIGON 3V KFT. által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelési célokat alább részletezzük. Az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg.

 • Honlap látogatása: a cég jogos érdeke, célja a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, és a látogatottság mérése statisztikai célok miatt, a kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, és az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
 • Regisztráció a honlapon (jelenleg még nem működik): a jogalap hozzájárulás, célja a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, értesítés, tájékoztatás, a kezelt adatok: vezetéknév-keresztnév, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), email cím
 • Hírlevél szolgáltatás (jelenleg még nem működik): jogalap hozzájárulás, célja a kapcsolattartás, tájékoztatás, értesítés, a kezelt adatok: teljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), email cím, egyéb, nem kötelező adatok (pl. lakhely, érdeklődési kör, stb.)
 • Ügyintézés, panasz: jogalapunk a jogi kötelezettség, a célja az észrevételek, panaszokra válaszadás, a kezelt adatok: teljes név, email cím, telefonszám, levelezési cím és egyéb személyes üzenet

Az adatkezelés jogalapja az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsájtja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve az EPIGON 3V KFT.-vel való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy cégünk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

4. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

Az EPIGON 3V KFT. az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére igénybe vehet szerződéses partnereket. A szerződéses partner úgynevezett “adatfeldolgozóként” jár el: az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az EPIGON 3V KFT. határozza meg, és az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára, továbbá a személyes adatokat az EPIGON 3V KFT. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az EPIGON 3V KFT. a megkeresés után felmerülő okból bekövetkezett kapacitáshiány esetén jogosult a megrendelő és a közötte létrejött megállapodás teljesítése érdekében a megrendelő adatait harmadik fél részére továbbítani, annak érdekében, hogy a megrendelést teljesíteni tudja.

5. A https://www. ajtokiraly.hu weboldalon felhasznált sütik

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők “súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön ELSŐ látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az EPIGON 3V KFT. az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Cégünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik segítségével biztosítani tudjuk azt is, hogy az Ön következő látogatása alkalmával megjelenő információk meg fognak felelni az Ön felhasználói elvárásainak. Mikor Ön felkeresi valamely weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére is, melyekből az Ön személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Önt erre a weboldalra irányította, a weboldalhoz való hozzáférés helyszíne, a weboldalon végzett keresések. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az Ön személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató hatálya alá. Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításaihoz. A https://www.ajtokiraly.hu weboldal a sütik használatával történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

6. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek. Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összegfüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az EPIGON 3V KFT. valamely érintett személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az EPIGON 3V KFT.-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az EPIGON 3V KFT. mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezzel információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.

7. Az Ön adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei, a Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön az adatkezelésről:

 • GDPR szerinti hozzáférést vagy tájékoztatást kérhet
 • kérheti az általunk kezel személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével)
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszugyintezes-rendje.html)

Az EPIGON 3V KFT. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. az EPIGON 3V KFT. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Weboldal: http://naih.hu
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Fax: +36 1 391 1410
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében, célszerű az EPIGON 3V KFT.-nek, mint adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

8. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adatai rendelkezésre bocsátásával, vagy szerződés, vagy szolgáltatás igénylésére vonatkozó dokumentumok aláírásával, megrendelés írásbeli elfogadásával Ön megerősíti, hogy az adatkezelésre vonatkozó Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Az Adatkezelő különböző szolgáltatásainak igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.

 

TÁT, 2021.01.01.